Nordisk Masterstudium i Folkemusikk

Farandi Tunnel 02-red

NB! Studiet er for tida under revisjon ved Universitetet i Bergen. Det blir derfor ikkje opptak av studentar ved UiB/Ole Bull Akademiet til kullet som har oppstart hausten 2023, men det er mogleg å søkje gjennom ein eller fleire av dei 3 andre institusjonane:

 

Studiet Nordic Master in Folk Music er eit samarbeid mellom Ole Bull Akademiet / Griegakademiet, Sibelius-Akademin (FI), Syddansk Musikkonservatorium (DK) og Kungliga Musikhögskolan (SE), og studentane får ein periode ved kvar institusjon. Opptak annakvart år.

Neste opptaksrunde: 2023, med søknadsfrist i januar/februar.

Information in English: See http://www.nofomaster.net/ or contact Håkon Asheim <haakon@olebull.no>

Nordic Master in Folk Music er eit 2-årig mastergradsstudium med nordisk profil.
Her kan du kome til eit nytt nordisk land kvart semester som folkemusikkstudent! Du får utvikla di eiga tradisjonsutøving, blir kjend med dei nordiske tradisjonane og miljøa, får undervisning på høgt nivå, og spennande musikalsk samarbeid i ei gruppe studentar frå alle landa.

Masterstudiet i nordisk folkemusikk ved Ole Bull Akademiet er ei studieretning innafor Masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen. Samarbeidspartnarar er Sibelius-Akademin (Helsinki), Syddansk Musikkonservatorium (Esbjerg) og Kungliga Musikhögskolan (Stockholm). Dei starta opp det fellesnordiske studiet ”Nordic Master in Folk Music” i 2007, og Ole Bull Akademiet/Griegakademiet kom med i samarbeidet frå 2009.  Ei full studentgruppe vil vere på 2 studentar frå kvart land, som vil gå i samla gruppe eitt semester i Sverige, eitt i Danmark og eitt i Finland. I fjerde semester kjem gruppa til OBA på Voss, der studentane vil ha fellesundervisninga konsentrert på ca. 1 1/2 månad, i tillegg til oppfølgjing ved heiminstitusjonen resten av semesteret.

Med dette studiet vil du ikkje bli spesialist på alle danske, finske, svenske og norske folkemusikktradisjonar, men du vil få ei praktisk og teoretisk innsikt i ymse nordiske tradisjonar som du vil kunne nytte på ein fruktbar måte i di eiga musikkutøving. Studiet vil gi deg kontaktar og unike høve til å jobbe i heile det nordiske området. Du vil møte nokre av dei beste utøvarane og lærarane i kvart land. I ensemblespelet blir det lagt vekt på korleis ulike lokale musikktradisjonar kan nyttast i samspelet slik at kvalitetane i musikken kjem til sin rett i ein ny samanheng. Som avsluttande oppgåve vil studentane lage ein felles konsertproduksjon som med tanke på framføring i alle dei deltakande landa.

Kjernen i studiet er utøving på hovudinstrument, der du vil få ein lærar ved kvar institusjon og ein hovudrettleiar ved institusjonen du søkjer til. Programmet inneheld også ensemblespel, folkemusikkteori og -analyse, komposisjon/arrangering, ei seminarrekke der du møter framståande nordiske folkemusikarar, kurs i kunstnarleg utviklingsarbeid, og musikkproduksjon/-formidling i eit nordisk perspektiv. Utover dette er det rom for dine eigne val av kursemne.

Opptakskrav er bachelorgrad i folkemusikk frå eit nordisk land eller tilsvarande, og greidd opptaksprøve ved masterstudiet. Det krevst gode engelskkunnskapar. Ta gjerne kontakt for meir informasjon. Sjå òg fellessida nofomaster.net.

 

Det er òg mogleg å velje tradisjonsmusikk/folkemusikk som sjanger innafor eit ordinært utøvande masterstudium, les meir HER